KNIHA ŽALMŮ:

Blahoslavený je muž
ŽALMY 1

Proč se bouří národy
ŽALMY 2

Hospodine,
jak mnoho je mých protivníků

ŽALMY 3


Když volám, odpověz mi

ŽALMY 4

Naslouchej mým slovům, Hospodine
ŽALMY 5

Hospodine,
nekárej mě ve svém hněvu

ŽALMY 6

Hospodine, můj Bože,
v tobě hledám útočiště

ŽALMY 7

 

 

Hospodine, náš Pane, jak vznešené je tvoje jméno
ŽALMY 8

Hospodine, celým srdcem ti budu vzdávat chválu
ŽALMY 9

Hospodine, proč stojíš opodál?
ŽALMY 10


Hledám útočiště v Hospodinu

ŽALMY 11

Pomoz, Hospodine! S věrnými je konec!
ŽALMY 12

Dokdy, Hospodine, na mě budeš zapomínat?
ŽALMY 13

Blázen si v srdci říká: Bůh není
ŽALMY 14

 

 

 

KNIHA ŽALMŮ:

Hospodine, kdo bude hostem ve tvém stanu?
ŽALMY 15

Chraň mě, Bože
ŽALMY 16

Slyš, Hospodine, spravedlivou při
ŽALMY 17


Vroucně tě miluji, Hospodine, moje sílo

ŽALMY 18

Nebesa vypravují o Boží slávě
ŽALMY 19

Kéž ti Hospodin odpoví v den soužení
ŽALMY 20

Hospodine, král se raduje ze tvé síly
ŽALMY 21

 

 

 

 

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
ŽALMY 22

Hospodin je můj pastýř
ŽALMY 23

Hospodinu patří země a vše, co je na ní
ŽALMY 24


K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši

ŽALMY 25

Zjednej mi právo, Hospodine
ŽALMY 26

Hospodin je mé světlo i má spása
ŽALMY 27

K tobě volám, Hospodine
ŽALMY 28

    (1) 2 3 4 5 6 DALŠÍ