HRUBY PREKLADAT AMATER VIDEO ČESKY ZNAKOVY JAZYK

BIBLE STARY ZAKON:

GENESIS
Genesis 1-2:4a — Stvoření světa

Genesis 2:4b-25 — Muž a Žena

Genesis 3 — Adam a Eva neposlouchali Bůh

Genesis 3 — Adam a Eva neposlouchali Bůh

Genesis 4:1-14, 25-26 — Kain a Ábel

Genesis 6:5-22. 7, 8, 9:1-17 — Noe

Genesis 6:1-5 9:1-17 — Noe

Genesis 11:1-9 — Babylonský věž

Genesis 12:1-8 — Povolání Abrama

Genesis 12:1-8 — Povolání Abrama

Genesis 32:23-33 — Tvé jméno bude Izrael

EXODUS
Exodus 2:1-16 — Narození Mojžíše

JOZUE
Jozue 23 — Buďte velmi silní

1. SAMUEL
1.Samuel 23:17 — Kamarad je dulezite

2. SAMUEL
2.Samuel 1:26 — Je mi úzko kvůli tobě, můj bratře Jónatane.

EZDRÁŠ
Ezdráš 7 — Ezdráš přichází do Jeruzaléma

2.KRÁLOVSKÁ
2 Královská 22,23 — Král Jošiáš 8 roků

ŽALMY
Žalmy 20:6 — Budeme jásat nad tvým vítězstvím

Žalmy 30 — Budu tě vyvyšovat, Hospo dine

Žalmy 91:1-3 — Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí

Žalmy 91:3-16 — Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí

Žalmy 139:23-24 — Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé

PŘÍSLOVÍ
Přísloví 2:1-9 — Přijmi má slova

Přísloví 2:10-15 — Moudrost tě ochrání

Přísloví 2:16-22 — Před cizí ženou moudrost zachraní tě

Přísloví 3:1-4 — Důvěřuj Hospodinu

Přísloví 5 — VAROVÁNÍ A VÝSTRAHY, před cizí ženou

Přísloví 6:1-19 — Před ručením, leností, ničemností

Přísloví 6:20-35 — Před cizoložstvím

Přísloví 7 — Ještě o cizí ženě

Přísloví 15-9 — Hospodinu je ohavnosti cesta svévolníka, ale miluje toho, kdo následuje spravedlnost

Přísloví 19:1-15 — Lepší chudý poctivec

Přísloví 19:16-29 — Kdo zachovává přikázání

Přísloví 23:1-12 — Zvaž, s kým máš co činit

Přísloví 23:12-28 — Přijímej otcovské naučení

Přísloví 23:29-35 — Nevysedávej u vína

Přísloví 24:1-10 — Rady pro život

Přísloví 24:11-23 — Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt

Přísloví 24:23-33 — Stranit osobám při soudu není dobré

Přísloví 25:1-10 — Šalomounova, která sebrali mužové
judského krále Chizkijáše

Přísloví 25:11-19 — Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami
je vhodně pronesené slovo

Přísloví 25:20-28 — Svlékat šaty v chladný den či nalévat do louhu ocet
je zpívat písně srdci sklíčenému

Přísloví 26 — Jako sníh v létě a déšť ve žni, tak se nehodí k hlupákovi sláva

Přísloví 27 — Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí

Přísloví 28 — Svévolníci utíkají, i když je nikdo nepronásleduje,
ale spravedliví žijí v bezpečí jako lvíče

Přísloví 29:1-11 — Kdo zatvrdí šíji proti domluvám,
bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo

Přísloví 30:1-10 — Menší sbírky - SLOVA AGÚROVA

Přísloví 31:10-31(SNC) — CHVÁLA ŽENY STATEČNÉ

Přísloví 31:10-31(ČEP) — CHVÁLA ŽENY STATEČNÉ

Přísloví 31a — SLOVA LEMÚELOVA

Přísloví 31b — SLOVA LEMÚELOVÁ

IZAIÁŠ

Izaiáš 11:6-9 — Svornost v přírodě i mezi lidmi

Izaiáš 40:29-31 — On dává sílu unaveným

1.PARALIPOMENON (LETOPISŮ)
1.Paralipomenon (Letopisů) 20 a 21— Sčítání lidu a Boží trest

JEREMJÁŠ
Jeremjáš 10:1-10 — Bůh a modlý

OZEÁŠ
Ozeáš 4:6 — Člověk odmita poznat Bůh, tak bude Bůh odplata nezna.

SOFONIÁŠ
Sofoniáš 3:1-20 — Soud nad Jeruzalémem

 

 


HRUBY PREKLADAT AMATER VIDEO ČESKY ZNAKOVY JAZYK

BIBLE NOVY ZAKON:

MATOUŠ
Matouš 1:18-25 + Lukáš 1:26-38 — Immanuel: Bůh je s námi

Matouš 5:21-26 — Ježíš učí o hněvu

Matouš 5:33-37 — Ježíš učí o přísaze

Matouš 5:33-37(vysvětlit) — Ježíš učí o přísaze

Matouš 5:38-42 — Ježíš učí o odplatě

Matouš 5:43-48 — Ježíš učí o milování nepřátel

Matouš 6:16-18 — Ježíš učí o postu

Matouš 6:25-34 — Ježíš varuje před přílišnou starostlivostí

Matouš 7:6

Matouš 7:13-14 — Ježíš učí o cestě k věčnému životu

Matouš 7:13-14 — Výrok o dvou cestách

Matouš 7:15-20 — Ježíš učí o ovoci života

Matouš 7:15-20 — Ježíš učí o ovoci života

Matouš 8:23-27 — Ježíš utišuje bouři

Matouš 10:1-4 — Vyvolení Dvanácti

Matouš 10:5-15 — Vyslání Dvanácti

Matouš 10:16-25 — Úděl Ježíšových učedníků

Matouš 12:46-50 — Ježíš říká, kdo tvoří jeho rodinu

Matouš 16:13-28 — Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš

Matouš 18:21-35 — Ježíš vypráví podobenství o nemilosrdném věřiteli

Matouš 21:33-46 — Ježíš vypráví podobenství o boháči

Matouš 24:1-51 1 čast— Ježíš mluví o budoucnosti

Matouš 24:1-51 2 čast— Ježíš mluví o budoucnosti

Matouš 25:31-46 — Ježíš mluví o konečném soudu

Matouš 25:31-46 — O posledním soudu

Matouš 27:15-31

Matouš 27:15-31

Matouš 27:31-54+MIX

Matouš 27:31-54+MIX

Matouš 27:57-61+MIX

Matouš 27:57-61+MIX

MAREK
Marek 4:21-25 — Jiná podobenství o Království

Marek 11:1-11 — Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na oslátku

Marek 11:12-26 — Ježíš opět čistí chrám

Marek 11:27-33 — Židé se přou o Ježíšovu autoritu

Marek 13:1-13 — Ježíš vypráví o budoucnosti

Marek 13:14-23 — Otřesná ohavnost

Marek 13:24-37 — Příchod Syna člověka

JAN
Jan 1:1-5 — Na počátku bylo Slovo

Jan 1:6-10 (chybi 9b) — Bůh pověřil muže, který se jmenoval Jan

Jan 1:9:14 — Bylo tu pravé světlo

Jan 3:1-21 — Nikodém navštěvuje v noci Ježíše

Jan 4:1-42 — Voda života Samaří

Jan 6:1-15 — Pět chlebů a dvě ryby

Jan 8:1-11 — Ježíš psal prstem v písku pak Ježíš odpouští cizoložné ženě

Jan 12:1-8 — Žena pomazává Ježíše drahocennou mastí

Jan 12:1-8 — Žena pomazává Ježíše drahocennou mastí

Jan 13:1-20 — Ježíš umývá učedníkům nohy

Jan 13:1-20 — Ježíš umývá učedníkům nohy

Jan 20:1-31 — Proč pláčeš?

LUKÁŠ

Lukáš 1:26-38 + Matouš 1:18-25

Lukáš 2:08-20 — Pastýři navštěvují Ježíše

Lukáš 2:21-38 — Marie s Josefem přinášejí Ježíše do chrámu

Lukáš 2:41-52 — Dvanáctiletý Ježíš

Lukáš 3:02b-03+mix

Lukáš 5:17-26 — Ježíš uzdravuje ochrnutého

Lukáš 5:17-26 — Ježíš uzdravuje ochrnutého

Lukáš 8:4-15 — Ježíš vypráví podobenství o rozsévači

Lukáš 10:25-37 — Podobenství o milosrdném Samařanu

Lukáš 11:13 — Jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary.

Lukáš 11:13 — Vy, hříšní lidé, nikdy nedáte dětem, co by jim uškodilo.

Lukáš 12:16-21 — Ježíš vypráví podobenství o bohatém bláznovi

Lukáš 13:1-5 — Ježíš vyzývá k pokání

Lukáš 13:6-9 — O neplodném fíkovníku

Lukáš 16:19-31 — O boháči a Lazarovi

Lukáš 16:19-31 — O boháči a Lazarovi

Lukáš 16:19-31 — O boháči a Lazarovi

Lukáš 15 — O ztracené

Lukáš 19:1-10 — Zacheus

Lukáš 19:28-44+MIX — Král na oslíku

Lukáš 19:28-44+MIX — Král na oslíku

Lukáš 23:1-12 — Ježíš je souzen Pilátem, Herodem

Lukáš 23:1-12 — Ježíš je souzen Pilátem, Herodem

SKUTKY

Skutky 4 — Petr a Jan před veleradou

Skutky 5:1-11 — Soud nad Ananiášem a Zafirou

ŘÍMANŮM

Římanům 2:1-16 — Spravedlivý Boží soud

Římanům 5:1-11 — Víra přináší radost

Římanům 5:6-11 — Bůh dokazuje svou lásku

Římanům 5:6-11 — Bůh dokazuje svou lásku

Římanům 7 — Přirovnání Zákona k manželství, Zákon odhaluje hřích

Římanům 8 — Život v Duchu

Římanům 8:1-16 — Život v Duchu

Římanům 8:1-15a — Život v Duchu

Římanům 8:15b-17 — Život v Duchu

Římanům 12 — Údy jednoho těla

1.KORINTSKÝM

1.Korintským 2:9 — Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.

1.Korintským 1:4-7 — Je Kristus rozdělen?

1.Korintským 5:6-11 — Pavel odsuzuje nemravnost v církvi

1.Korintským 6:1-11a — Případ sudičství

1.Korintským 6:1-11b — Případ sudičství

1.Korintským 6:12-20a — Naše tělo patří Pánu

1.Korintským 6:20b — Naše tělo patří Pánu

1.Korintským 10:13_priklad

1.Korintským 11:1-16 — Řád při bohoslužbě je nutný

1.Korintským 11:1-16 (průvodce životem) — Řád při bohoslužbě je nutný

1.Korintským 11:1-16 (vysvětlení podle průvodce životem) — Řád při bohoslužbě je nutný

1.Korintským 11:25-34 — Správný přístup k Večeři Páně

1.Korintským 13 — Laska vysvetlit́

1.Korintským 13 (Slovo na cestu) — Laska vysvetlit

1.Korintským 13:1-3 — Lásku bych neměl, nic nejsem.

1.Korintským 13:4-7 — Láska je trpělivá.....

1.Korintským 13:4-7 — Láska je trpělivá.....

1.Korintským 13:8-13 — Láska nikdy nezanikne....

1.Korintským 13:8-13 — Láska nikdy nezanikne... .

1.Korintským 14:1-13 — Jazyky a proroctví

1.Korintským 14:14-25 — Jazyky a proroctví

2.KORINTSKÝM
2.Korintským 1:3-4 — Úvodní pozdravy

2.Korintským 6:1-6

2.Korintským 6:11-18

2.Korintským 6:11-18 (SNC) — Oddělte se od zla

2.Korintským 11 (ČEP) — Pavel a falešní apoštolové

2.Korintským 11 (SNC)— Pavel a falešní apoštolové

2.Korintským 12 — Pavlovo vidění a jeho slabost

GALATSKÝM
Galatským 5:1 — Svoboda v Kristu

Galatským 5:13-26 — Pravá svoboda vede k lásce

Galatským 6:1-6 — Kristův zákon

EFESKÝM
Efeským 4:25-32 — Znaky nového života láska

Efeským 5:1-20 — Žijte jako děti světla

Efeským 6:10-20 — Boží voják (Výzbroj proti zlému)

FILIPSKÝM
Filipským 2:1-4 — Smýšlejte jako Kristus

KOLOSKÝM
Koloským 3:1-14 — Zde už není žádný Řek a Žid

1.TESALONICKÝM
1.Tesalonickým 5:1-11 (ČEP)

1.Tesalonickým 5:12-28 (ČEP)

1.Tesalonickým 5:1-28 (ČEP)

2.TESALONICKÝM

2.Tesalonickým 2:9 — Ten bezbožník přijde jako satanův nástroj

1.TIMOTEUS

1.Timoteus 3 (ČEP) — Pravidla církevní správy

1.Timoteus 3 (SNC) — Pravidla církevní správy

1.Timoteus 6:6-21 (ČEP) — Co je pravé bohatství

2.TIMOTEUS

2.Timoteus 4:1-8 — Služba nejpřednější: hlásat Boží poselství

TITUS

Titus 3:1-7 —Veď je ke správnému jednání

ŽIDŮM

Židůmm 4:12 — Boží slovo je živé, průbojné a ostré jako nabroušený dvojsečný meč (r.2018)

JAKUB
Jakub 1:19-27 — V tichosti přijímejte Slovo a čiňte je

Jakub 3 — Pravá moudrost

Jakub 4:1-17 — Podřiďte se Bohu. Tři varování

2. PETR
2.Petr 2:4 — Falešní proroci

1. JAN
1.Jan 2:1-3 — Kristus je náš Zastánce

1.Jan 2:22-27

1.Jan 2:26

1.Jan 4:7-14 — Bůh je laska

1.Jan 4:14-21 — Kdo je z Boha miluje bratra

2. JAN

2.Jan 1:1-13 — Varování před falešnými učiteli

2.Jan 1:1-13 — Varování před falešnými učiteli

ZJEVENÍ

Zjevení 3:10-11 — (r.2018)

Zjevení 11:1-19 — Dva svědkové jsou svědomím světu