HRUBY PREKLADAT AMATER VIDEO ČESKY ZNAKOVY JAZYK

BIBLE STARY ZAKON:

GENESIS
Genesis 1-2:4a — Stvoření světa

Genesis 1:1-31 a 2:1-3 — Stvoření světa

Genesis 2:4b-25 — Muž a Žena

Genesis 2:4-25 — Muž a Žena

Genesis 3 — Adam a Eva neposlouchali Bůh

Genesis 3 — Adam a Eva neposlouchali Bůh

Genesis 3 — První hřích

Genesis 4 — Kain a Abel

Genesis 4 — Kain a Abel

Genesis 4:1-14, 25-26 — Kain a Ábel

Genesis 5 — Adamovo potomstvo

Genesis 6:5-22. 7, 8, 9:1-17 — Noe

Genesis 6:1-5 9:1-17 — Noe

Genesis 6-8 — Noe

Genesis 9 — Boží smlouva se stvořením

Genesis 11 — Bábel

Genesis 11:1-9 — Babylonský věž

Genesis 12:1-8 — Povolání Abrama

Genesis 12:1-8 — Povolání Abrama

Genesis 32:23-33 — Tvé jméno bude Izrael

EXODUS
Exodus 2:1-16 — Narození Mojžíše

JOZUE
Jozue 23 — Buďte velmi silní

1. SAMUEL
1.Samuel 23:17 — Kamarad je dulezite

2. SAMUEL
2.Samuel 1:26 — Je mi úzko kvůli tobě, můj bratře Jónatane.

EZDRÁŠ
Ezdráš 7 — Ezdráš přichází do Jeruzaléma

2.KRÁLOVSKÁ
2 Královská 22,23 — Král Jošiáš 8 roků

Nehemiáš
Nehemiáš 1-13 — Situace Jeruzaléma a Nehemjášova modlitba

ŽALMY
Žalmy 20:6 — Budeme jásat nad tvým vítězstvím

Žalmy 30 — Budu tě vyvyšovat, Hospo dine

Žalmy 91:1-3 — Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí

Žalmy 91:3-16 — Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí

Žalmy 139:23-24 — Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé

PŘÍSLOVÍ
Přísloví 2:1-9 — Přijmi má slova

Přísloví 2:10-15 — Moudrost tě ochrání

Přísloví 2:16-22 — Před cizí ženou moudrost zachraní tě

Přísloví 3:1-4 — Důvěřuj Hospodinu

Přísloví 5 — VAROVÁNÍ A VÝSTRAHY, před cizí ženou

Přísloví 6:1-19 — Před ručením, leností, ničemností

Přísloví 6:20-35 — Před cizoložstvím

Přísloví 7 — Ještě o cizí ženě

Přísloví 12:16 — Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky.

Přísloví 15-9 — Hospodinu je ohavnosti cesta svévolníka, ale miluje toho, kdo následuje spravedlnost

Přísloví 19:1-15 — Lepší chudý poctivec

Přísloví 19:16-29 — Kdo zachovává přikázání

Přísloví 23:1-12 — Zvaž, s kým máš co činit

Přísloví 23:12-28 — Přijímej otcovské naučení

Přísloví 23:29-35 — Nevysedávej u vína

Přísloví 24:1-10 — Rady pro život

Přísloví 24:11-23 — Vysvoboď ty, kdo jsou vlečeni na smrt

Přísloví 24:23-33 — Stranit osobám při soudu není dobré

Přísloví 25:1-10 — Šalomounova, která sebrali mužové
judského krále Chizkijáše

Přísloví 25:11-19 — Jako zlatá jablka se stříbrnými ozdobami
je vhodně pronesené slovo

Přísloví 25:20-28 — Svlékat šaty v chladný den či nalévat do louhu ocet
je zpívat písně srdci sklíčenému

Přísloví 26 — Jako sníh v létě a déšť ve žni, tak se nehodí k hlupákovi sláva

Přísloví 27 — Nechlub se zítřejším dnem, vždyť nevíš, co den zrodí

Přísloví 28 — Svévolníci utíkají, i když je nikdo nepronásleduje,
ale spravedliví žijí v bezpečí jako lvíče

Přísloví 29:1-11 — Kdo zatvrdí šíji proti domluvám,
bude nenadále rozdrcen a nezhojí ho nikdo

Přísloví 30:1-10 — Menší sbírky - SLOVA AGÚROVA

Přísloví 31:10-31(SNC) — CHVÁLA ŽENY STATEČNÉ

Přísloví 31:10-31(ČEP) — CHVÁLA ŽENY STATEČNÉ

Přísloví 31a — SLOVA LEMÚELOVA

Přísloví 31b — SLOVA LEMÚELOVÁ

IZAIÁŠ

Izaiáš 11:6-9 — Svornost v přírodě i mezi lidmi

Izaiáš 40:29-31 — On dává sílu unaveným

1.PARALIPOMENON (LETOPISŮ)
1.Paralipomenon (Letopisů) 20 a 21— Sčítání lidu a Boží trest

JEREMJÁŠ
Jeremjáš 10:1-10 — Bůh a modlý

OZEÁŠ
Ozeáš 4:6 — Člověk odmita poznat Bůh, tak bude Bůh odplata nezna.

SOFONIÁŠ
Sofoniáš 3:1-20 — Soud nad Jeruzalémem

 

 


HRUBY PREKLADAT AMATER VIDEO ČESKY ZNAKOVY JAZYK

BIBLE NOVY ZAKON:

MATOUŠ
Matouš 1:18-25 + Lukáš 1:26-38 — Immanuel: Bůh je s námi

Matouš 5:21-26 — Ježíš učí o hněvu

Matouš 5:33-37 — Ježíš učí o přísaze

Matouš 5:33-37(vysvětlit) — Ježíš učí o přísaze

Matouš 5:38-42 — Ježíš učí o odplatě

Matouš 5:43-48 — Ježíš učí o milování nepřátel

Matouš 6:16-18 — Ježíš učí o postu

Matouš 6:25-34 — Ježíš varuje před přílišnou starostlivostí

Matouš 7:6

Matouš 7:13-14 — Ježíš učí o cestě k věčnému životu

Matouš 7:13-14 — Výrok o dvou cestách

Matouš 7:15-20 — Ježíš učí o ovoci života

Matouš 7:15-20 — Ježíš učí o ovoci života

Matouš 8:23-27 — Ježíš utišuje bouři

Matouš 10:1-4 — Vyvolení Dvanácti

Matouš 10:5-15 — Vyslání Dvanácti

Matouš 10:16-25 — Úděl Ježíšových učedníků

Matouš 10:28 — A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo; věčný život vzít nemohou. Spíše mějte strach z toho, který vás může navěky zahubit.

Matouš 12:46-50 — Ježíš říká, kdo tvoří jeho rodinu

Matouš 16:13-28 — Petr vyznává, že Ježíš je Mesiáš

Matouš 18:21-35 — Ježíš vypráví podobenství o nemilosrdném věřiteli

Matouš 21:33-46 — Ježíš vypráví podobenství o boháči

Matouš 24:1-51 1 čast— Ježíš mluví o budoucnosti

Matouš 24:1-51 2 čast— Ježíš mluví o budoucnosti

Matouš 25:31-46 — Ježíš mluví o konečném soudu

Matouš 25:31-46 — O posledním soudu

Matouš 27:15-31

Matouš 27:15-31

Matouš 27:31-54+MIX

Matouš 27:31-54+MIX

Matouš 27:57-61+MIX

Matouš 27:57-61+MIX

MAREK
Marek 4:21-25 — Jiná podobenství o Království

Marek 11:1-11 — Ježíš vjíždí do Jeruzaléma na oslátku

Marek 11:12-26 — Ježíš opět čistí chrám

Marek 11:27-33 — Židé se přou o Ježíšovu autoritu

Marek 13:1-13 — Ježíš vypráví o budoucnosti

Marek 13:14-23 — Otřesná ohavnost

Marek 13:24-37 — Příchod Syna člověka

JAN
Jan 1:1-5 — Na počátku bylo Slovo

Jan 1:6-10 (chybi 9b) — Bůh pověřil muže, který se jmenoval Jan

Jan 1:9:14 — Bylo tu pravé světlo

Jan 3:1-21 — Nikodém navštěvuje v noci Ježíše

Jan 4:1-42 — Voda života Samaří

Jan 6:1-15 — Pět chlebů a dvě ryby

Jan 8:1-11 — Ježíš psal prstem v písku pak Ježíš odpouští cizoložné ženě

Jan 12:1-8 — Žena pomazává Ježíše drahocennou mastí

Jan 12:1-8 — Žena pomazává Ježíše drahocennou mastí

Jan 13:1-20 — Ježíš umývá učedníkům nohy

Jan 13:1-20 — Ježíš umývá učedníkům nohy

Jan 20:1-31 — Proč pláčeš?

LUKÁŠ

Lukáš 1:26-38 + Matouš 1:18-25

Lukáš 2:08-20 — Pastýři navštěvují Ježíše

Lukáš 2:21-38 — Marie s Josefem přinášejí Ježíše do chrámu

Lukáš 2:41-52 — Dvanáctiletý Ježíš

Lukáš 3:02b-03+mix

Lukáš 5:17-26 — Ježíš uzdravuje ochrnutého

Lukáš 5:17-26 — Ježíš uzdravuje ochrnutého

Lukáš 8:4-15 — Ježíš vypráví podobenství o rozsévači

Lukáš 10:25-37 — Podobenství o milosrdném Samařanu

Lukáš 11:13 — Jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary.

Lukáš 11:13 — Vy, hříšní lidé, nikdy nedáte dětem, co by jim uškodilo.

Lukáš 12:16-21 — Ježíš vypráví podobenství o bohatém bláznovi

Lukáš 13:1-5 — Ježíš vyzývá k pokání

Lukáš 13:6-9 — O neplodném fíkovníku

Lukáš 16:19-31 — O boháči a Lazarovi

Lukáš 16:19-31 — O boháči a Lazarovi

Lukáš 16:19-31 — O boháči a Lazarovi

Lukáš 15 — O ztracené

Lukáš 19:1-10 — Zacheus

Lukáš 19:28-44+MIX — Král na oslíku

Lukáš 19:28-44+MIX — Král na oslíku

Lukáš 23:1-12 — Ježíš je souzen Pilátem, Herodem

Lukáš 23:1-12 — Ježíš je souzen Pilátem, Herodem

SKUTKY

Skutky 4 — Petr a Jan před veleradou

Skutky 5:1-11 — Soud nad Ananiášem a Zafirou

ŘÍMANŮM

Římanům 2:1-16 — Spravedlivý Boží soud

Římanům 5:1-11 — Víra přináší radost

Římanům 5:6-11 — Bůh dokazuje svou lásku

Římanům 5:6-11 — Bůh dokazuje svou lásku

Římanům 7 — Přirovnání Zákona k manželství, Zákon odhaluje hřích

Římanům 8 — Život v Duchu

Římanům 8:1-16 — Život v Duchu

Římanům 8:1-15a — Život v Duchu

Římanům 8:15b-17 — Život v Duchu

Římanům 12 — Údy jednoho těla

1.KORINTSKÝM

chatgpt 免费 prada shoes green non followers instagram prada mens underwear automatic instagram followers instagram likes followers clean instagram followers prada glasses price prada sport shoes prada scarf men art van black friday sale 2016 digital offset press chatgpt download windows 50 instagram followers cork rolls chatgpt translate leona lewis runlyrics prada cat eye prada bookbag prada flower bag 200 instagram followers chatgpt education prada canvas sneaker bing and chatgpt elvis and lisa marie sing in the ghetto prada designer shoes prada orange purse instagram million followers yacht club uniforms chatgpt writing prada purple purse bag prada prada fashion show 600 followers instagram prada wallet sale komori digital press gucci ttt chatgpt token chatgpt on iphone prada baguette prada men's crossbody automate instagram followers kiran patel high school gucco prada flower bag recent instagram followers buy chatgpt stock prada backpack large puffling patrol tommy hilfiger outlet stores chatgpt for free nvidia chatgpt prada hat sale make up effects instagram followers counter 6111 n.river rd.rosemont il 60018 linnea quigley night of the living dead instagram followers private luxury designer outlet prada mules womens gucci store com banana republic premium outlets chatgpt picture light up light up as if you have a choice lyrics rosemont hours chatgpt lawyer prada shoelaces prada heel boots prada barcelona prada perfume sephora prada striped shirt outlet crossbody bags iko nordic prada loafers style custom t shirts erie pa cardinal building supply yacht captain hat edward tian chatgpt gucvi grow followers instagram cass x prada aaa brand fruit with spiky outside prada purse cheap mutual instagram followers fendi prada prada double match cmyk reflex blue usa instagram followers woc prada duration terra cotta shingles de prada fajas chatgpt coin green prada hat prada gold purse uggs usa outlet online concept printing women's clothing outlets online instagram newest followers

1.Korintským 2:9 — Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.

1.Korintským 1:4-7 — Je Kristus rozdělen?

1.Korintským 5:6-11 — Pavel odsuzuje nemravnost v církvi

1.Korintským 6:1-11a — Případ sudičství

1.Korintským 6:1-11b — Případ sudičství

1.Korintským 6:12-20a — Naše tělo patří Pánu

1.Korintským 6:20b — Naše tělo patří Pánu

1.Korintským 7:1-16 — Dar manželství

1.Korintským 10:13_priklad

1.Korintským 11:1-16 — Řád při bohoslužbě je nutný

1.Korintským 11:1-16 (průvodce životem) — Řád při bohoslužbě je nutný

1.Korintským 11:1-16 (vysvětlení podle průvodce životem) — Řád při bohoslužbě je nutný

1.Korintským 11:25-34 — Správný přístup k Večeři Páně

1.Korintským 13 — Laska vysvetlit́

1.Korintským 13 (Slovo na cestu) — Laska vysvetlit

1.Korintským 13:1-3 — Lásku bych neměl, nic nejsem.

1.Korintským 13:4-7 — Láska je trpělivá.....

1.Korintským 13:4-7 — Láska je trpělivá.....

1.Korintským 13:8-13 — Láska nikdy nezanikne....

1.Korintským 13:8-13 — Láska nikdy nezanikne... .

1.Korintským 14:1-13 — Jazyky a proroctví

1.Korintským 14:14-25 — Jazyky a proroctví

2.KORINTSKÝM
2.Korintským 1:3-4 — Úvodní pozdravy

2.Korintským 5:6-10 — Chce zbavit telo do nebe

2.Korintským 6:1-6

2.Korintským 6:11-18

2.Korintským 6:11-18 (SNC) — Oddělte se od zla

2.Korintským 11 (ČEP) — Pavel a falešní apoštolové

2.Korintským 11 (SNC)— Pavel a falešní apoštolové

2.Korintským 12 — Pavlovo vidění a jeho slabost

GALATSKÝM
Galatským 4:1-7 — Nedospělý dědic je podřízen poručníkovi, dospělý se svobodně rozhoduje

Galatským 4:8-20 — Důtklivé varování

Galatským 4:21-31 — Dvě smlouvy

Galatským 5:1 — Svoboda v Kristu

Galatským 5:13-26 — Pravá svoboda vede k lásce

Galatským 6:1-6 — Kristův zákon

EFESKÝM
Efeským 4:25-32 — Znaky nového života láska

Efeským 5:1-20 — Žijte jako děti světla

Efeským 5:21-33 — Ženy a muži

Efeským 6:10-20 — Boží voják (Výzbroj proti zlému)

FILIPSKÝM
Filipským 2:1-4 — Smýšlejte jako Kristus

KOLOSKÝM
Koloským 3:1-14 — Zde už není žádný Řek a Žid

1.TESALONICKÝM
1.Tesalonickým 5:1-11 (ČEP)

1.Tesalonickým 5:12-28 (ČEP)

1.Tesalonickým 5:1-28 (ČEP)

2.TESALONICKÝM

2.Tesalonickým 2:9 — Ten bezbožník přijde jako satanův nástroj

1.TIMOTEUS

1.Timoteus 3 (ČEP) — Pravidla církevní správy

1.Timoteus 3 (SNC) — Pravidla církevní správy

1.Timoteus 6:6-21 (ČEP) — Co je pravé bohatství

1.Timoteus 2 — Výzva k modlitbám

2.TIMOTEUS

2.Timoteus 4:1-8 — Služba nejpřednější: hlásat Boží poselství

TITUS

Titus 3:1-7 —Veď je ke správnému jednání

ŽIDŮM

Židůmm 4:12 — Boží slovo je živé, průbojné a ostré jako nabroušený dvojsečný meč (r.2018)

JAKUB
Jakub 1:1-18 — Radujte se ze zkoušek, žádejte moudrost

Jakub 1:19-27 — V tichosti přijímejte Slovo a čiňte je

Jakub 3 — Pravá moudrost

Jakub 4:1-17 — Podřiďte se Bohu. Tři varování

2. PETR
2.Petr 2:4 — Falešní proroci

1. JAN
1.Jan 2:1-3 — Kristus je náš Zastánce

1.Jan 2:22-27

1.Jan 2:26

1.Jan 4:7-14 — Bůh je laska

1.Jan 4:14-21 — Kdo je z Boha miluje bratra

2. JAN

2.Jan 1:1-13 — Varování před falešnými učiteli

2.Jan 1:1-13 — Varování před falešnými učiteli

ZJEVENÍ

Zjevení 3:10-11 — (r.2018)

Zjevení 11:1-19 — Dva svědkové jsou svědomím světu